Artikel 1 – Inhoud website

Hondenopvang.nl heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

Artikel 2 – Gegevens

Uw gegevens zullen mogelijk worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten. Hondenopvang.nl respecteert ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld. Hondenopvang.nl kan op dit laatste een uitzondering maken indien misbruik van haar website wordt gemaakt.

Artikel 3 – Uitsluiting gebruikers

Hondenopvang.nl behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van verder gebruik van de site indien u handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Hondenopvang.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.
Hondenopvang.nl behoudt zich het recht om uw gegevens uit onze database te verwijderen, zonder opgaaf van reden.
Deze website is alleen bedoeld voor het contact tussen baasjes en Hondenverzorgers ten behoeve van hondenopvang.
Om op te passen moet je 18 jaar of ouder zijn. Voor het gebruik van deze website geldt daarom een minimumleeftijd van 18 jaar. Vraag toestemming aan je ouders indien je jonger dan 18 jaar bent. De gebruiker heeft bij uitsluiting geen recht op restitutie van aankopen.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

Hondenopvang.nl stelt zich tot doel om via internet vraag en aanbod betreffende particuliere hondenopvang bij elkaar te brengen. Hondenopvang.nl is geen bemiddelaar.

Hondenopvang.nl kan geen verantwoordelijkheid accepteren voor de geselecteerde kandidaten ten aanzien van de uiteindelijke kwaliteit van hun werkzaamheden. U maakt zelf een selectie van de kandidaten, gaat zelf de gesprekken aan en maakt zelf de financiële afspraken en overige afspraken op basis van uw eigen wensen en criteria.

De beslissing om iemand de zorg van uw hond(en) toe te vertrouwen, ligt volledig bij uzelf. Hondenopvang.nl is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit  geselecteerde kandidaten. Mocht het zo zijn dat een Hondenverzorger of baasje niet betrouwbaar blijkt te zijn, dan vernemen wij dit graag van u en kunt u dit melden via ons contactformulier op de website.

Het contact maken met een Hondenverzorger of baasje is geheel op eigen risico en initiatief.

Artikel 5 – Minimale termijn

Wanneer u besluit gebruik te maken van de diensten van Hondenopvang.nl en akkoord gaat met de maandelijkse lasten voor het donateurschap van Stichting Le Woef, dan bedraagt de minimale termijn hiervan 3 kalendermaanden. Indien wij u echter niet van dienst kunnen zijn en geen Hondenverzorger kunnen voordragen, staat het u vrij de dienstverlening per direct stop te zetten.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overige materialen, berusten bij Hondenopvang.nl, haar licentiegevers en/of adverteerders.

Artikel 7 – Vrijwaring

U vrijwaart Hondenopvang.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden die op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Artikel 8 – Beveiliging

Hondenopvang.nl spant zich naar alle redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid gebruik website

Hondenopvang.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal Hondenopvang.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit welke reden of oorzaak dan ook.

De totale aansprakelijkheid van Hondenopvang.nl voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste melding en het tijdig versturen van reacties van baasjes aan Hondenverzorgers is beperkt tot het bedrag dat een baasje voor een heeft betaalt aan Hondenopvang.nl voor het gebruik van de dienstverlening. Hondenopvang.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard dan ook.

Artikel 10 – Zakelijk gebruik

Zalekijk gebruik van deze website door organisaties zoals bemiddelingbureaus en Hondenopvang in niet huiselijke sfeer is niet toegestaan.
Hondenopvang.nl behoudt het recht om gebruikers te blokkeren. Overtredende heeft in dat geval geen recht op restitutie van aankopen. Uw profiel wordt verwijderd en Hondenverzorgers en/ of baasjes waarmee u in contact bent gekomen worden geïnformeerd over de overtreding. Een overtreding van deze regels staat Hondenopvang.nl toe om de betreffende gebruiker een boete van €500,- voor het eerste geval van een overtreding en voor elk ander geval van een overtreding een boete van €2000,- op te leggen.

Artikel 11 – Overmacht

Hondenopvang.nl kan de tenuitvoerlegging van een verplichting krachtens deze overeenkomst opschorten als de verplichting niet kan worden uitgevoerd als gevolg van een gebeurtenis waarvan redelijkerwijs gesteld kan worden dat deze zich buiten de invloedssfeer van Hondenopvang.nl bevindt en die niet redelijkerwijs kon worden voorzien op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. Een dergelijke gebeurtenis kan onder andere bestaan uit staking, uitsluiting, telecommunicatiestoring, brand, diefstal, waterschade, sabotage of vandalisme.

Artikel 12 – Klachten

Gebruikers zullen eventuele klachten  schriftelijk indienen.

Artikel 13 – Misbruik

Onder ‘Misbruik’ verstaan wij: het versturen van e-mail of berichten aan andere gebruikers waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming en het gebruik van deze website waarvoor het niet bedoeld is. Alsmede kunnen onwettige handelingen of klachten (over onwettige handelingen) die voortvloeien uit het gebruik van deze website onder misbruik worden verstaan.

Hondenopvang.nl kan de overeenkomst met de gebruiker bij diens misbruik met onmiddellijke ingang beëindigen zonder voorafgaande mededeling aan of overleg met de gebruiker. Hondenopvang.nl is gerechtigd zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) per feit van misbruik aan de gebruiker in rekening te brengen, waarbij het misbruik van (persoons)gegevens, foto- of ander materiaal geldt als één feit, onverminderd het recht van Hondenopvang.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen de gebruiker te nemen en vergoeding te vorderen van schade die is ontstaan als gevolg van misbruik door de gebruiker.

Nederlands Recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Hondenopvang.nl aangepast worden, we adviseren dan ook stellig deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.